Skip to content

Gedragscode

BNA gedragscode

Wij zijn een BNA erkend bureau, en dat biedt u houvast voor het beoordelen van ons gevoel voor verantwoordelijkheid, integriteit en professionaliteit. Wij onderschrijven de gedragscode van de BNA en zijn hier via het systeem van tuchtrechtspraak van de BNA ook aanspreekbaar op.

Ingeschreven in het architectenregister

LKSVDD architecten, gevestigd en kantoorhoudende te Enschede aan het adres Lonnekerspoorlaan 114-D, is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06064355 (btw: 800019507B02), en inschreven ingevolge artikel 9 van de Wet op de architectentitel (WAT) in het architectenregister. Deze registratie wordt beheerd door het Bureau architectenregister te ’s-Gravenhage. Aan een inschrijving in het register als architect worden wettelijke opleidings- en vakbekwaamheidseisen gesteld. Voor leden van de Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA, geldt daarnaast de Regeling permanente beroepsontwikkeling (PBO Regeling 2009). De architecten van ons bureau voldoen aan de uit deze regelingen voortvloeiende eisen.

Verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid

Wij verklaren ingevolge artikel 15 van De Nieuwe Regeling standaard te zijn verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De verzekerde som is per opdracht beperkt tot een bedrag gelijk aan de advieskosten met een maximum van € 1.000.000 of tot een bedrag gelijk aan driemaal de advieskosten met een maximum van € 2.500.000. Voor opdrachten waarbij de opdrachtgever een consument is en de advieskosten per opdracht lager zijn dan € 75.000, bedraagt de te vergoeden schade maximaal dit bedrag.

De Nieuwe Regeling 2011

Al onze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd onder toepasselijkheid van de Standaardvoorwaarden De Nieuwe Regeling 2011 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2011) met daarin onder meer opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en een arbitraal beding, dit laatste voor zover tussen partijen overeengekomen. DNR 2011 is gedeponeerd ter griffie bij de rechtbank te Amsterdam onder nummer 78/2011/nummer 56/2013.’